ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Разбира се, най -голямата ценност, която имаме, е нашето здраве …

Поради своята жизнена важност здравните услуги не могат да правят компромиси с правата и отговорностите на отделните лица.

Ние вярваме ,че всеки човек, живеещ в обществото, независимо от своята възраст, пол, раса, религия, социално, физическо или психическо състояние, както има права, които трябва да бъдат зачитани, също така има и отговорности към околната среда и останалите хората.

Ние само ако спазваме и уважаваме правата и отговорностите, можем да създадем здравословна и щастлива среда.

При постъпване в нашето здравно учреждение за да защитите, поддържате или възстановите здравето си, наясно сме че се срещате с процедури които не срещате в ежедневието си.

Ние зачитаме и уважаваме правата на всички пациенти и техните близки, които посещават нашата болница за да получават здравни услуги, и очакваме от тях и те да изпълнят своите отговорности.

С принципите, създадени от Мисията, Визията и Основните Ценности на нашата болница; Европейска декларация за правата на пациентите (Амстердам 1994), Световна медицинска декларация (Бали 1995) и Регламента за правата на пациентите на Министерството на здравеопазването на Република Турция (Официален вестник, 1998) споделяме с Вас ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТТА НА ПАЦИЕНТА, които сме подготвили:

ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Всички пациенти постъпили в нашата болница, не зависимо от техните мисли и социално положение имат право да се възползват от всички здравни услуги предоставяни в болницата ни.

Нашите пациенти и техните близки винаги имат право да получат здравни услуги в уважителна, нежна, състрадателна и приятелска среда, където тяхната индивидуална репутация е защитена.

Нашите пациенти или техните законни настойници имат право да поискат копие от документите съдържащи пълната и нова информация свързана с всички процеси на  диагностика и лечение, и възможния ход на заболяването, и да ги разгледа.

Пациентите ни имат право да се свържат директно с лекуващия ги лекар при постъпване по спешност в болницата ни.

Пациентите които не разбират официалния език имат право да поискат преводач, разбиращ техния език по време на продължителността на лечението.

Пациентите имат право да бъдат информирани за своето заболяване, лечение, рискове и ползи, или алтернативи и да участват при вземане на решения,

След като пациентът приложи това свое право, той се счита, че е приел рутинните процедури. При СПЕШНИ СЛУЧАИ не е необходимо да се вземе съгласие от пациента за да се има медицинска намеса.

Пациентите имат право да участват доброволно в образователни и научни изследвания.

Ничие лице не може да бъде подложено на медицинска намеса с цел опит и изследвания  или обучение без съгласието му/й.

Пациентите има право да се откаже от планираното лечение. При положение, че пациентът откаже лечението, лекарят му разяснява възможните последствия от отказа и получава от пациента лично подписан документ, потвърждаващ че е разбрал това, което докторът му е обяснил.

При положение, че пациентът е подписал документ за отказ от лечение, връзката му с институцията се прекратява.

Пациент, който е отказал да получи лечение по-рано има право отново да  постъпи в болницата и да получи необходимата медицинска грижа и лечение.

Длъжностните лица от институцията нямат право да порицават или упрекват за

по-ранния отказ на пациента.

Пациентите имат правото да поискат подробна и ясна разписка/ фактура за получената здравна услуга в учреждението.

Пациентите имат право на посетител и придружител, които да им помагат по време на преглед, изследвания и лечение.

Пациентите и близките им получаващи здравни услуги в болницата ни имат право да избират услугите и възможностите свързани с тяхното лечение. Имат правото да научат, да избират и да сменят институцията, лекуващия лекар и медицинските лица подпомагащи за лечението им.

Пациентите имат право да се възползват от религиозни услуги в рамките на болничните правила.

Пациентът или придружителя имат право да доведат религиозен служител според своите религиозни нужди.

Пациенти, включително посетителите, имат право да откажат да говорят или да видят хора, които не са пряко свързани с тяхното лечение, да поискат среда, която ще осигури визуална и слухова конфиденциалност във всички точки на обслужване, и да защитят поверителността на своите медицински информация дори след смъртта.

Тази информация се разкрива на съответните органи в съответствие с изричното съгласие на пациента или неговите наследници или съдебно решение. Освен ако няма медицинска необходимост и разрешение, пациентите имат право да не дава информация за личния и семейния си живот, независимо от причината.

Пациентите и техните роднини, които получават здравни услуги от нашата болница, имат право да подават жалби относно медицинските грижи и процеса на лечение и да искат отговор.

Нашите пациенти имат право да подават жалби до Отдела за правата на пациентите в нашата болница, без да се засяга правото им да кандидатстват в съответните професионални организации и съдилища в съответствие със закон № 6023. Ако оплакванията не могат да бъдат разрешени в рамките на болницата, нашите пациенти имат право да кандидатстват пред най-високия местен административен орган на мястото, където се намира здравното заведение. Нашите пациенти имат право да кандидатстват пред съдебната власт в рамките на законните си права.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Пациентите имат отговорността да спазват общо приетите правила и практики на здравното учреждение.

Ако определените правила и практики не бъдат спазвани въпреки направените предупреждения, пациентът ще бъде информиран, че може да бъде отстранен от здравното учреждение с одобрението на лекуващия лекар и съответния управител,

те са задължават да вземат декларация подписана от пациента , че

ще спазва правилата.

Пациентите трябва да се съобразяват и да спазват правата на други пациенти и болничния персонал; Ако има случаи застрашаващи пациентите на болницата, като шум, прекомерен брой посетители и др. ,трябва да се спазват правилата на здравното учреждение.

Нашите пациенти трябва да предоставят точна и пълна информация за предишната си медицинска история, текущи оплаквания, приложени лечения, използвани лекарства, промени в тяхното състояние и инфекциозно заболяване които могат да подложат под риск здравните служители, и да ги информират да ли са разбрали правилно какво се очаква от тях в процедурите, които трябва да бъдат предприети.

Пациентите ни  трябва да информират здравното учреждение за всякакви промени, направени в техните лични данни (име, фамилия, телефонен номер, адрес и т.н.).

Пациентите трябва да спазват препоръките на лекуващия лекар, медицинските сестрите, здравния персонал след като вече са приели лечението което е предписано.

Пациентите са отговорни за последиците, ако откажат лечението или не следват инструкциите на лекуващия лекари.

Пациентите трябва да обезщетят всички щети или загуби, които причинят на приспособленията или консумативите на болницата в резултат на неправилна употреба или умишлено увреждане.

Пациентите трябва да приемат своите придружители и посетили в рамките на правилата определени от здравното учреждение.

Пациентите трябва да се предържат към определения за тях час за преглед или да ни информират предварително, или това е не възможно.

Нашите пациенти имат право да се възползват от религиозни услуги в рамките на болничните правила.

Доколкото е възможно, пациентът и / или неговият / нейният роднина имат право да доведат религиозен служител според своите религиозни нужди.

Нашите пациенти, включително посетителите, имат право да откажат да говорят или да видят хора, които не са пряко свързани с тяхното лечение, да поискат среда, която ще осигури визуална и слухова конфиденциалност във всички точки на обслужване, и да защитят поверителността на своите медицински информация дори след смъртта.

Тази информация се разкрива на съответните органи в съответствие с изричното съгласие на пациента или неговите наследници или съдебно решение. Освен ако няма медицинска необходимост и разрешение, нашият пациент има право да не дава информация за личния и семейния си живот, независимо от причината.

Пациентите и техните роднини, които получават здравни услуги от нашата болница, имат право да подават жалби относно медицинските грижи и процеса на лечение и да искат отговор.

Нашите пациенти имат право да подават жалби до Отдела за правата на пациентите в нашата болница, без да се засяга правото им да кандидатстват в съответните професионални организации и съдилища в съответствие със закон № 6023. Ако оплакванията не могат да бъдат разрешени в рамките на нашата болница, нашите пациенти имат право да кандидатстват пред най-високия местен административен орган на мястото, където се намира здравното заведение. Нашите пациенти имат право да кандидатстват пред съдебната власт в рамките на законните си права.