ИНФОРМАЦИОНЕН ТЕКСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПАЦИЕНТ / СРЕДЕН ПАЦИЕНТ

Частна болница luorlu Vatan (Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş) като администратор на данни в рамките на Закона за защита на личните данни № 6698 и съответното законодателство, вашите лични данни и лични данни със специално качество, в рамките, описани в по-долу, се регулира от Правилника за частните болници, издаден от Министерството на здравеопазването и др. ще бъдат обработени в съответствие с друго законодателство.

1-) Вашите обработени лични данни

За да ви предоставим високи стандарти на здравни услуги, ние получаваме вашите лични данни устно, писмено, визуално или по електронен път от нашия Call Center, нашия уебсайт, уеб базирани приложения, физически места и подобни канали в зависимост от качеството на услугата при условие.

Обработва се предимно от частна болница Чорлу Ватан (Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Tic. A.Ş.), включително вашите лични данни и вашите здравни данни, необходими за изпълнението на всички медицински диагностика, преглед, лечение и грижи в рамките на специалното качество Лични данни. Личните и частните лични данни са изброени по-долу;

Информация за вашата самоличност: Име, фамилия, T.C. вашия идентификационен номер, номер на паспорт или временен TR идентификационен номер, място и дата на раждане, семейно положение, пол, информация за подпис, здравно осигуряване, карта за професионална квалификация, шофьорска книжка и други идентификационни данни, чрез които можем да ви идентифицираме; Ако посетите нашата болница, вашите записи от камерата, биометрични данни, които се съхраняват за целите на сигурността и одита.

Вашата информация за контакт: Вашият адрес, телефонен номер, имейл адрес и други комуникационни данни, вашите записи на гласови повиквания, съхранявани от представители на клиенти или услуги за пациенти в съответствие със стандартите за качество, и вашите лични данни, получени, когато се свържете с нас по имейл, писмо или друго средство;

Финансова информация: Вашите финансови данни като номер на вашата банкова сметка, информация за кредитна карта, регистрационен номер на работното място, информация за фактуриране; вашите данни за частното здравно осигуряване и данните на вашето социално осигурително заведение с цел финансиране и планиране на здравни услуги,

Вашата здравна информация: Вашите лични данни относно всички видове здраве и сексуален живот, получени по време на или в резултат на медицинска диагностика, лечение и грижи, включително, но не само, вашите лабораторни резултати, резултати от тестове, данни от прегледи, информация за назначение, информация за рецепта ,

2-) Цели на обработването на Вашите лични данни

Вашите лични данни / лични данни със специално качество могат да бъдат обработвани от частната болница Чорлу Ватан за следните цели:

 • Основен закон за здравните услуги № 3359, Указ № 663 за организацията и задълженията на Министерството на здравеопазването и неговите филиали, Регламент за частните болници, Закон за защита на личните данни № 6698,
 • Регламент за обработката и поверителността на личните данни Здравни данни и друго приложимо законодателство, за да изпълним задълженията си,
 • Защита на общественото здраве, превантивна медицина, медицинска диагностика, услуги за лечение и грижи,
 • Споделяне на информацията, поискана от Министерството на здравеопазването и други публични институции и организации в съответствие със съответното законодателство,
 • Пациентски услуги, финансови въпроси, финансиране на вашите здравни услуги чрез разплащателни институции, покриване на разходите ви за преглед, диагностика и лечение, споделяне на исканата информация с частни застрахователни компании в рамките на разследването за достоверност,
 • Срещи и др. Чрез нашия кол център и цифрови приложения. услуги за напомняне
 • Потвърждаване на вашата самоличност от Пациентски служби, здравни специалисти и отдели на Call Center
 • Извършване на дейности по управление на риска и подобряване на качеството от звеното по качеството и информационните системи в съответствие със стандартите за качество в здравеопазването,
 • Фактуриране за нашите услуги от отделите за услуги за пациенти, финансови въпроси, маркетинг,
 • Фирмата, стаята, асоциацията и т.н., с които се сключва корпоративно споразумение с нашата болница. За да потвърдите информацията, че работите / станете член на институции и организации,
 • Отговаряне на всички ваши въпроси и оплаквания относно нашите здравни услуги от ръководството на болницата, правата на пациентите, отделите на Call Center,
 • Участие в кампании и предоставяне на информация за кампании от маркетинг, медии и комуникация, отдели на Call Center, Проектиране и предаване на специално съдържание, материални и нематериални ползи по уеб и мобилни канали,

Вашите „Лични и частни лични данни“, споменати по-горе, се съхраняват във физически и електронни архиви в тялото на частната болница Чорлу Ватан и външни доставчици на услуги, при условие че са предприети необходимите технически / административни мерки, в съответствие с разпоредбите на законодателството.

 

3-Прехвърляне на лични данни

Като гарантираме, че са предприети всички необходими технически и административни мерки, за да се осигури подходящото ниво на сигурност в съответствие с KVKK и съответното здравно законодателство, вашите лични данни / частни лични данни II. В съответствие с целите в раздела; Лице, разрешено от Основния закон за здравните услуги № 3359, Указ № 663 за организацията и задълженията на Министерството на здравеопазването и неговите филиали, Регламент за частните болници, Закон за защита на личните данни № 6698, Регламент за обработката и поверителност на личните здравни данни и други съответни законодателни разпоредби / институции и / или организации;

 • Министерство на здравеопазването, подразделения и центрове за семейна медицина, свързани с министерството,
 • Частни застрахователни компании (здравни, пенсионни, животозастрахователни и др.),
 • Институция за социално осигуряване,
 • Главна дирекция за сигурност и други правоприлагащи органи,
 • Главна дирекция за населението,
 • Асоциация на турските фармацевти,
 • съдебни органи,
 • Лаборатории, медицински центрове, линейки, медицински изделия / медицински консумативи и институции, предоставящи здравни услуги в страната, с която си сътрудничим за медицинска диагностика и лечение,
 • Здравното заведение, към което е бил насочен пациентът или към което е кандидатствал самият пациент
 • Вашите упълномощени законни представители,
 • Трети страни, включително адвокати, данъчни консултанти и одитори, с които работим, които са упълномощени да имат достъп до данни за пациенти в рамките на закона,
 • Регулаторни и надзорни институции и официални органи,
 • Вашият лекар на работното място, работещ на вашето работно място
 • Той може да бъде споделен с нашите доставчици и доставчици на услуги за поддръжка, от чиито услуги се възползваме или си сътрудничим.

 

4 метода и правни причини за събиране на лични данни

Метод за събиране: Вашите лични данни / Частни лични данни В съответствие с целите на обработването; По време и / или преди и / или след пристигането ви в частна болница Чорлу Ватан; устни, писмени, визуални или електронни медии, телефон, sms, mms и др. Чрез средства за телекомуникационна комуникация, онлайн чрез системата на институцията за социално осигуряване, от записите, споделени в случай на полза от частна застрахователна компания, в случай че дойдете в нашите здравни заведения по препоръка и / или в случай, че го изпратите сами, чрез записите на други здравни институции и организации, имейли (имейли), обаждания Централни записи на повиквания се събират и съхраняват във физическа и цифрова среда, така че частна болница Чорлу Ватан да може изцяло и надлежно да изпълнява своите договорни и правни задължения чрез уебсайта, устно, писмено , печатни и подобни канали.

Правни причини: Тези лица са законната причина за събирането на вашите данни;

Закон № 6698 за защита на личните данни,

Основен закон за здравните услуги № 3359,

Указ № 663 за организацията и задълженията на Министерството на здравеопазването и неговите филиали,

 • Регламент за частните болници,
 • Регламент относно обработването на лични здравни данни и защита на поверителността,
 • Наредби на Министерството на здравеопазването и други законови разпоредби.

Освен това, както е посочено в член 6, параграф 3 от закона, личните данни, свързани със здравето и сексуалния живот, могат да се пазят в поверителност само за целите на защитата на общественото здраве, превантивната медицина, медицинската диагностика, услугите за лечение и грижи, планирането и управление на здравни услуги и финансиране. Може да се обработва от лица или упълномощени институции и организации, които са задължени, без да се иска изричното съгласие на заинтересованото лице.

5. Съхранение и изтриване на лични данни

Частната болница Чорлу Ватан съхранява личните данни, които обработва, за периодите, определени от законодателството. Личните данни се съхраняват за периода, който изисква обработка в съответствие с практиките на болницата и практиките на търговския живот, в зависимост от услугите, предлагани от частна болница Чорлу Ватан, докато се обработват тези данни, и след този период, само за периодите на времето, необходимо на практика, за да се съставят доказателства при евентуални правни спорове. След изтичане на посочените срокове въпросните лични данни се изтриват, унищожават или анонимизират.

6-Права на собственика на лични данни

Като собственик на личните данни, събрани, обработени и прехвърлени от частна болница Чорлу Ватан, вие, нашите ценени получатели на услуги, искате да упражните правата си по това заглавие и / или по KVKK в съответствие с процедурите и принципите, предвидени в това разяснение Текст и законодателство, или кандидатствате в частната болница Чорлу Ватан. В случай на вашето искане, вашите искания във вашето заявление ще бъдат приключени безплатно най-късно до тридесет (30) работни дни, в зависимост от естеството на искането. Ако обаче транзакцията изисква отделни разходи за частната болница Чорлу Ватан, може да бъде поискана таксата в тарифата, определена от Съвета за защита на личните данни.

В съответствие със закона и съответното законодателство;

 • Научаване дали личните данни се обработват или не,
 • Ако личните данни са били обработени, като се изисква информация за тях,
 • Достъп и искане на лични здравни данни,
 • Изучаване целта на обработването на лични данни и дали те се използват в съответствие с нейната цел,
 • Познаване на трети страни, на които личните данни се прехвърлят у дома или в чужбина,
 • Искане за корекция на лични данни в случай на непълна или неправилна обработка,
 • Искане за изтриване или унищожаване на лични данни,
 • Искане на уведомяване на трети страни, на които са прехвърлени личните данни, относно корекция на лични данни и / или изтриване или унищожаване на лични данни в случай на непълна или неправилна обработка,
 • Възразявайки срещу появата на резултат срещу самото лице, като анализираме обработените данни изключително чрез автоматизирани системи,
 • Имате право да поискате обезщетение на вредата в случай на загуба поради незаконна обработка на лични данни.

Тъй като следните случаи са изключени от обхвата на закона съгласно член 28 от закона; Собствениците на лични данни не могат да искат следните права по тези въпроси:

 • Обработка на лични данни за цели като изследвания, планиране и статистика, като ги прави анонимни с официалната статистика.
 • Обработка на лични данни за изкуство, история, литература или научни цели или в рамките на свободата на изразяване, при условие че това не нарушава националната отбрана, националната сигурност, обществената сигурност, обществения ред, икономическата сигурност, неприкосновеността на личния живот или личните права или съставляват престъпление.
 • Обработка на лични данни в рамките на превантивни, защитни и разузнавателни дейности, извършвани от публични институции и организации, упълномощени от закона да гарантират националната отбрана, националната сигурност, обществената сигурност, обществения ред или икономическата сигурност.
 • Обработка на лични данни от съдебни органи или изпълнителни органи във връзка с разследване, преследване, съдебно или изпълнително производство.

Съгласно член 28/2 от закона собствениците на лични данни не могат да искат следните права по тези въпроси, с изключение на правото да изискват обезщетение за вредата, в следните случаи:

 • Обработката на лични данни е необходима за предотвратяване на престъпления или за наказателно разследване.
 • Обработка на лични данни, публикувани от собственика на лични данни.
 • Обработката на лични данни е необходима за изпълнението на надзорни или регулаторни задължения и за дисциплинарно разследване или наказателно преследване от упълномощени и упълномощени публични институции и организации и професионални организации от естеството на публична институция, въз основа на правомощията, дадени от закона.
 • Обработката на лични данни е необходима за защита на икономическите и финансовите интереси на държавата по отношение на бюджетните, данъчните и финансовите въпроси.

6- Сигурност на данните и право на кандидатстване

Вашите лични данни са щателно защитени в рамките на техническите и административни мерки и се съхраняват на ниво, подходящо за възможни рискове, като се вземат предвид необходимите мерки за сигурност и технологични възможности.

За да определи дали лицето, кандидатстващо в частна болница Чорлу Ватан, е собственик на лични данни, то може да поиска информация от заинтересованото лице и за да изясни въпросите, посочени в заявлението, може да зададе въпрос относно личните данни заявление на собственика. Частната болница Чорлу Ватан може да отхвърли молбата на кандидата в следните случаи, като обясни причината:

 • Обработка на лични данни за цели като изследвания, планиране и статистика, като ги прави анонимни с официалната статистика,
 • Обработка на лични данни за изкуство, история, литература или научни цели или в рамките на свободата на изразяване, при условие че това не нарушава националната отбрана, националната сигурност, обществената сигурност, обществения ред, икономическата сигурност, неприкосновеността на личния живот или личните права или съставляват престъпление.
 • Обработка на лични данни в рамките на превантивни, защитни и разузнавателни дейности, извършвани от публични институции и организации, упълномощени от закона да гарантират националната отбрана, националната сигурност, обществената безопасност, обществения ред или икономическата сигурност.
 • Обработка на лични данни от съдебни органи или изпълнителни органи във връзка с разследване, преследване, съдебно или изпълнително производство.
 • Обработката на лични данни е необходима за предотвратяване на престъпления или за наказателно разследване.
 • Обработка на лични данни, публикувани от собственика на лични данни.
 • Обработката на лични данни е необходима за изпълнението на надзорни или регулаторни задължения и за дисциплинарно разследване или наказателно преследване от упълномощени и упълномощени публични институции и организации и професионални организации от естеството на публична институция, въз основа на правомощията, дадени от закона.
 • Обработката на лични данни е необходима за защита на икономическите и финансовите интереси на държавата по отношение на бюджетните, данъчните и финансовите въпроси.
 • Възможността на искането на собственика на лични данни да предотврати правата и свободите на други лица.
 • Изпращане на заявки, които изискват непропорционални усилия.
 • Исканата информация е публично достъпна.

Вашите искания в рамките на закона, чрез попълване на „Формуляра за кандидатстване съгласно Закона за защита на личните данни“ на уебсайта „www.corluvatan.com“;

 

Esentepe Mah. Deva Sok No:11/A Çorlu/Tekirdağ могат да бъдат доставени на адреса лично, могат да бъдат изпратени чрез нотариус